Yoxlama nəticələri

1. MS Word işə salındıqda ilk təqdim olunan interfeysdə aktiv olan lentdə hansı qrup mövcud deyil?
A) Clipboard (Буфер обмена)
B) Font (Шрифт)
C) Editing (Редактирование)
D) Page setup (Параметры страницы)
E) Paragraph (Абзач)


2. MS Word mətn prosessorunda mübadilə buferi eyni zamanda bir neçə fraqment saxlaya bilir. Bu imkandan istifadə etmək üçün hansından istifadə olunur?
A) Home/Copy (Главная/Копировать)
B) Page Layout/Page Setup (Разметка Страницы/Параметры страницы)
C) Home/Paste (Главная/Вставить)
D) Home/Clipboard (Главная/Буфер Обмена)
E) Home/Paste Special... (Главная/Специальная вставка...)


3. MS Word proqramında mübadilə buferindəki (Clipboard/Буфер обмена) mətni neçə dəfə istifadə edtmək olar?
A) ancaq bir dəfə
B) cəmi 10 dəfə
C) cəmi 2 dəfə
D) buferdən silinən vaxtadək istənilən sayda
E) əvvəlcədən müəyyən edilmiş sayda


4. MS Word mətn redaktorunda aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
1. Mətn Insert (Вставка) lentindən sütunlara bölünür.
2. Page Layout (Разметка Страницы) lentinin Hyphenation (Перенос) əmri ilə sözlər hecaya bölünür.
3. Footnote (Сноски) mətnə View (Вид) lentindən əlavə edilir.
4. Eyni zamanda baxmaq üçün 2 sənədi Window (Окно) lentindən ekrana çıxarmaq olar.

A) 2, 3
B) 1, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4
E) 2, 4


5. Səhifəyə nömrəni necə yerləşdirmək olar (MS Word)?
1.«Page Number» («Номер страница») əmrindən istifadə etməklə
2.«Page Setup» («Параметрь страницы» ) əmrindən istifadə etməklə
3.«Insert Footnote» («Вставить Сноска») əmrindən istifadə etməklə
4.«Header and Footer» («Колонтитул») əmrindən istifadə etməklə

A) 1 və 2
B) 2 və 3
C) 3 və 4
D) 1 və 4
E) 2 və 4


6. Cədvəllə işləyərkən sütunların ölçülərini təyin etmək üçün Layout (Düzən) tabının hansı əmrindən istifadə etmək lazımdır (Word 2010)?
A) View Gridlines (Tor xətlərinə bax)
B) Merge Cells (Xanaları birləşdir)
C) Sort (Sırala)
D) Properties (Xüsusiyyətlər)
E) Split Cells (Xanaları böl)


7. Mətn redaktorunda yazılmış mətnin aşağıdakı fraqmentinə əsasən kursorun (|) dayandığı nöqtəyə görə “Backspace” düyməsi 3 dəfə və “Delete” düyməsi 4 dəfə basıldıqdan sonra informasiyanın son məzmunu necə olar (Word 2010)?
“Learn |informatics”

A) Lermatics
B) Leormatics
C) Lormatics
D) Lformatics
E) Learmatics


8. Kursordan solda yerləşən bir simvolu pozmaq üçün klaviaturanın hansı düyməsini pozmaq lazımdır (Word 2010)?
A) Alt+Delete
B) BackSpace
C) Delete
D) Ctrl+Delete
E) Esc


9. Pəncərənin əsas elementləri və onların adları arasındakı uyğunluğu təyin edin: (MS Word)
a. Home ribbon / “Ev” lenti
b. Status bar / Vəziyyət sətri
c. Quick Access Tool bar / Cəld müraciət alətlər paneli
d. Tabs / Tab başlıqları
e. Insert ribbon / “Əlavə et” lenti



A) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e
B) 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – e
C) 1 – d, 2 – c, 3 – e, 4 – b, 5 – a
D) 1 – c, 2 – a, 3 – e, 4 – b, 5 – d
E) 1 – b, 2 – e, 3 – a, 4 – c, 5 – d


10. Cümlənin birinci sözünün ilk hərfinin böyük hərf olması üçün “Change Case” (Регистр) menyusundan hansı bəndi seçmək lazımdır? (MS Word)


A) Sentence case (Как в Предложениях)
B) lowercase (все строчные)
C) UPPERCASE (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ)
D) Title Case (Начинать с Прописных)
E) tOGGLE cASE (иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР)