Yoxlama nəticələri

1. Aşağıdakılardan hansı RAM yuvası deyil?
A) SİMM
B) PCİ
C) RİMM
D) DİMM
E) heç biri


2. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassəsi deyil?
A) müəyyənlik
B) diskretlik
C) nəticəlilik
D) kütləvilik
E) aktuallıq


3. Aşağıdakılardan hansı məntiq əməli deyil?
A) məntiqi vurma
B) məntiqi mühakimə
C) məntiqi toplama
D) məntiqi inkar
E) heç biri


4. Hansı xidməti proqram deyil?
A) arxivator
B) utilitlər
C) kompilyatorlar
D) antivirus
E) heç biri


5. Hansı mülahizə doğrudur?
1.Assembler - Assembli dilində yazılmış proqramı maşın koduna çevirir
2.İnterpretator- proqramı maşın koduna çevirir və kompüterin yaddaş qurğusunda tətbiqetmə fayl kimi saxlayır.
3.Kompilyator - proqramın icrası zamanı onun hər bir sətrini oxuyub maşın dilinə çevirir.
4.İnterpretator - proqramın icrası zamanı onun hər bir sətrini oxuyub maşın dilinə çevirir.

A) 1, 2
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 1, 4


6. Cümlədə 6 hərfli 8 söz və 3 durğu işarəsi işlənibsə, o zaman cümlə neçə bayt informasiya daşıyır?
A) 51
B) 72
C) 45
D) 58
E) 48


7. 640x480 piksel ölçülü bir təsvir 8 bit-lik RGB sistemində maksimum neçə kB informasiya daşıyır?
A) 300
B) 2400
C) 37,5
D) 7200
E) 900


8. 28910 ədədi ikilik say sistemində neçəyə bərabərdir?
A) 100100001
B) 101010010
C) 100001001
D) 110000011
E) 101100111


9. XIV ədədi 2-lik say sistemində neçədir?
A) 10111
B) 1101
C) 11011
D) 1011
E) 1110


10. Slayda idarəedici düymələr necə daxil edilir?
A) Вставка>Иллустрации>Автофигуры (Insert>Illustrations>Shapes)
B) Переходы>Тайминг (Transitions>Timing)
C) Анимации>Дополнительные Анимации (Animations>Advanced Animations)
D) Показ слайдов>Настройки (Slide Show>Set Up)
E) Вставка>Связи (Insert>Links)


11. Slaydın mətnində böyük və kiçik hərflərin işlənmə qaydası necə müəyyən edilir?
A) Файл >Шрифт (File>Font)
B) Главная>Шрифт (Home>Font)
C) Вид >Шрифт (View >Font)
D) Дизайн >Шрифт (Design >Font)
E) Вставка >Шрифт (Insert>Font)


12. 101,112 ədədi 10-luq say sistmində neçədir?
A) 10,625
B) 5,75
C) 4,75
D) 5,11
E) 11,625


13. 100112+110112 cəmi 10-luq say sistemində neçədir?
A) 32
B) 46
C) 24
D) 48
E) 36


14. Windows-un aktiv pəncərəsində tapşırıq sahəsinin görünməsi necə təmin edilir?
A) view>status bar (вид>строка состояния) aktivləşdirilir
B) tools>folder options>general>show common tasks in folders (сервис>свойства папки>общие>отображение списка типичных задач в папках) aktivləşdirilir
C) view>folder options>tools>status bar (вид>свойства папки>сервис> строка состояния) aktivləşdirilir
D) view>folder options>general>show common tasks in folders (вид>свойства папки>общие>отображение списка типичных задач в папках) aktivləşdirilir
E) tools>folder options>view>show common tasks in folders (сервис>свойства папки>вид>отображение списка типичных задач в папках) aktivləşdirilir


15. Screen Saver-in nümayişini dayandırıb sistemə yenidən girərkən parolun tələb olunması necə nizamlanır?
A) Control panel>Display>Screen saver> Preview (Панель управления>Экран>Заставка>Просмотр)
B) Control panel>Display>Screen saver>"on resume, password protect" (Панель управления>Экран>Заставка> «на резюме, защите паролем») aktivləşdirilir
C) Control panel>Display>Screen saver> Settings (Панель управления>Экран>Заставка>Параметры)
D) Control panel>Display>Screen saver>"on resume, password protect" (Панель управления>Экран>Заставка> «на резюме, защите паролем») deaktivləşdirilir
E) Control panel>Display>Screen saver> Power (Панель управления>Экран>Заставка>Питание…)


16. Kitab səhifələrinə tikiş yeri necə qoyulur?
A) Page Layout >Page setup... >Margins>Gutter (Разметка Страницы >Параметры страницы…>Поля>Переплет)
B) Page Layout >Page setup... >Headers&Footers (Разметка Страницы >Параметры страницы…>Колонтитулы)
C) Page Layout >Page setup... >Layout>Gutter (Разметка Страницы >Параметры страницы…>Источник бумаги>Переплет)
D) Page Layout >Page setup... >Paper>Gutter (Разметка Страницы >Параметры страницы…>Размер бумаги>Переплет)
E) Page Layout >Page setup... >Gutter (Разметка Страницы >Параметры страницы… >Переплет)


17. Seçilmiş xananın yerləşdiyi sətrin silinməsi üçün hansı əməliyyat aparılır?
A) Home>Cells>Format>Autofit column width (Главная> Ячейки>Формат> Автоподбор щирина)
B) Page Layout>Cells> Delete>Entire row (Разметка страницы >Ячейки> Удалить>Строку)
C) File>Cells> Delete>Entire row (Файл >Ячейки> Удалить>Строку)
D) Home>Cells>Format>Autofit row height (Главная> Ячейки>Формат>Автоподбор высота)
E) Home>Cells> Delete>Entire row (Главная> Ячейки >Удалить>Строку)


18. Sətir və sütunlar üzrə bir neçə veriləni necə qruplaşdırırlar?
A) Formulas> Defined Names>Define name (Формулы> Имя>Присвоить имя )
B) Home>Cells> Wrap text (Главная >Ячейки> Переносить по словам)
C) Page Layout >Page setup (Разметка страницы >Параметры страницы)
D) Home>Cells>Format>Autofit row height (Главная> Ячейки>Формат>Автоподбор высота)
E) Data> Outline (Данные> Структура)


19. Cədvələ xülasə (итоги) vermək üçün nə edilir?
A) Home>Cells> Wrap text (Главная >Ячейки> Переносить по словам)
B) Data> Outline (Данные> Структура)
C) Home>Subtotals... (Главная >Итоги…)
D) Formulas>Subtotals... (Формулы >Итоги…)
E) Data> Data Tools>Text to Columns… (Данные> Работа с Данных >Текст по столбцам…)


20. 1258+7148 cəmi onluq say sistemində neçə edir?
A) 599
B) 545
C) 669
D) 509
E) 569


21. 1023+1739 cəmi onluq say sistemində neçə edir?
A) 275
B) 158
C) 197
D) 225
E) 216


22. Aşağıdakı teqlərdən hansı boş teqdir?
A) <ul>
B) <br>
C) <p>
D) <ol>
E) <head>


23. Süni intellekt sahəsində tətbiq olunan xüsusi təyinatlı dil hansıdır?
A) Python
B) Java
C) Cobol
D) Fortran
E) Lisp


24. 50 ədəd fərqli simvoldan ibarət olan bir mətni ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda yaddaşda nə qədər yer tutar?
A) 400 bit
B) 300 bit
C) 100 bit
D) 800 bit
E) 450 bit


25. Bu skaner növündə kağız skanerin şəffaf şüşəsinin üzərinə sərilir və şüşənin altından keçən lazer şüası kağızdakı informasiyanı qəbul edir.
A) Flatbed
B) Overhead
C) Sheet-fed
D) Handheld
E) LED