Yoxlama nəticələri

1. Aşağıdakı alqoritmin icarsı nəticəsində hansı yazı xaric edilər?


A) nərgiz nərgiz çiçək
B) lalə nərgiz lalə çiçək
C) nərgiz lalə nərgiz çiçək
D) nərgiz lalə nərgiz lalə
E) lalə nərgiz çiçək


2. a dəyişəni üçün verilmiş nəticənin alınması üçün b-nin qiyməti neçə olmalıdır?


A) 5
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3


3. Alqoritmin icrası nəticəsində hansı cavab alınar?


A) 21
B) 8
C) 13
D) 45
E) 34


4. Proqramın layihəsinin hazırlanmasından sonrakı mərhələ hansıdır?
A) Testlənmə və sazlanma
B) Proqrama olan tələblərin təhlili
C) Proqramın tətbiq edilməsi
D) Proqramın kodlaşdırılması
E) Proqramın müşaiyəti


5. Proqramın hazırlanmasının ilk mərhələsi hansıdır?
A) Proqrama olan tələblərin təhlili
B) Proqramın tətbiq edilməsi
C) Proqramın kodlaşdırılması
D) Proqramın müşaiyəti
E) Proqramın layihəsinin hazırlanması


6. Proqramın hazırlanmasının mərhələləri hansı varianda düzgün ardıcıllıqla verilmişdir?
1.Testlənmə və sazlanma
2.Proqrama olan tələblərin təhlili
3.Proqramın tətbiq edilməsi
4.Proqramın kodlaşdırılması
5.Proqramın müşaiyəti
6.Proqramın layihəsinin hazırlanması

A) 6, 2, 4, 1, 5, 3
B) 6, 2, 4, 1, 3, 5
C) 2, 6, 4, 5, 3, 1
D) 2, 6, 4, 1, 3, 5
E) 6, 2, 4, 5, 1, 3


7. Proqramın hər addımda nə etdiyini bilmək üçün hansı çevirici proqramlar daha əlverişlidir?
A) kompilyator
B) interpretator
C) emulyator
D) translyator
E) konvertor


8. Hansı çevirici proqramların tətbiqi nəticəsində proqramın icra müddəti uzanır?
A) kompilyator
B) interpretator
C) emulyator
D) translyator
E) konvertor


9. Proqramlaşdırma dilində nizamlı şəkildə bir yerə yığılmış komandalar ardıcıllığı necə adlanır?
A) Psevdokod
B) Operator
C) Kompilyator
D) Proqram
E) Alqoritm


10. Məsələnin həlli zamanı proqramda emal olunan verilənlər necə adlanır?
A) Operatorlar
B) Kəmiyyətlər
C) Dəyişənlər
D) Şərhlər
E) Sabitlər