Yoxlama nəticələri

1. Lütfi Zadə aşağıdakılardan hansının müəllifidir?
A) formal məntiq
B) nisbilik nəzəriyyəsi
C) qeyri-səlis məntiq
D) Bul cəbri
E) kvant fizikası


2. Verilənlər bazası ilə işləmək üçün əsasən hansılar istifadə olunur?
1)DBase; 2)Pascal; 3)Clipper; 4)Prolog; 5)SQL

A) 1, 2
B) 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3


3. a=15, b= 12 olduqda aşağıdakı funksiyanın qiymətini hesablayın.


A) 159
B) 180
C) 27
D) 237
E) 81


4. Y:=X+3
X:=2Y-5
Y:=X-Y
Yuxarıdakı alqoritmin icrası nəticəsində Y dəyişəni üçün 6 qiyməti alınmışdırsa, X-in başlanğıc qiyməti neçə olmuşdur?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8


5. a=5, b=10 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7


6. a=4, b=6 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11


7. Verilmiş alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 5
B) 3
C) 7
D) 6
E) 4


8. Proqramın layihəsinin hazırlanmasından sonrakı mərhələ hansıdır?
A) Testlənmə və sazlanma
B) Proqrama olan tələblərin təhlili
C) Proqramın tətbiq edilməsi
D) Proqramın kodlaşdırılması
E) Proqramın müşaiyəti


9. Proqramlaşdırma dilində yazılan proqramı maşın koduna çevirən proqramlar ümumilikdə necə adlanır?
A) kompilyator
B) interpretator
C) emulyator
D) translyator
E) konvertor


10. Proqramlaşdırma dilində nizamlı şəkildə bir yerə yığılmış komandalar ardıcıllığı necə adlanır?
A) Psevdokod
B) Operator
C) Kompilyator
D) Proqram
E) Alqoritm