Yoxlama nəticələri

1. Aşağıdakı şəklə əsasən hərfləri hansı ardıcıllıqla düzsək, düzgün IP ünvan alınar?
A - 45.2
B - 112.1
C - 92
D - 52.1

A) ACBD
B) BCDA
C) BADC
D) CDBA
E) CABD


2. 50 ədəd fərqli simvoldan ibarət olan bir mətni ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda yaddaşda nə qədər yer tutar?
A) 400 bit
B) 300 bit
C) 100 bit
D) 800 bit
E) 450 bit


3. Bu proqramın icrasından sonra iş sahəsində hansı fiqur çəkiləcək?
qələmiendir
sağa 90
irəli 100
sola 120
irəli 100
sola 120
irəli 100

A) Üç qırıq xətt
B) Kvadrat
C) Paraleloqram
D) Üçbucaq
E) Trapesiya


4. Aşağıdakı proqramın icrasından sonra y dəyişəni hansı qiyməti alacaq.
x=4; y=x*pow(x,2); print(y=,y)

A) y=64
B) y=8
C) y=20
D) y=6
E) y=10


5. Aşağıdakı hesablama hansı say sistemində doğrudur?
43x+12x=55x

A) 5
B) 10
C) 6 və yuxarı
D) 7
E) 5 və yuxarı


6. Bu skaner növündə kağız skanerin şəffaf şüşəsinin üzərinə sərilir və şüşənin altından keçən lazer şüası kağızdakı informasiyanı qəbul edir.
A) Flatbed
B) Overhead
C) Sheet-fed
D) Handheld
E) LED


7. Aşağıdakı alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində A və C dəyişənləri hansı qiyməti alacaq?


A) A=0, C=0
B) A=1, C=1
C) A=0, C=1
D) A=1, C=0
E) A=-1, C=0


8. a, b və s dəyişənlərinin hansı qiymətləri çap olunacaq?
a = 2
b = 3
while a + b <= 12:
    a = a + 1
b = b + 2
s = a + b
print (a, b, s)

A) 5 9 14
B) 9 5 14
C) 10 5 15
D) 5 10 15
E) 10 9 19


9. Əməliyyatın nəticəsi nə olacaq?
x = 589
y = 5
x = x // y
y = x % y
print(y, x)

A) 3 117
B) 1 117
C) 2 12
D) 2 17
E) 2 117


10. Token ring texnologiyasında hansı topologiyadan istifadə edilmişdir?
A) Halqa
B) İyerarxik
C) Ağacabənzər
D) Ümumşin
E) Ulduz