Yoxlama nəticələri

1. Aşağıdakı proqramın icrasından sonra y dəyişəni hansı qiyməti alacaq.
x=4; y=x*pow(x,2); print(y=,y)

A) y=64
B) y=8
C) y=20
D) y=6
E) y=10


2. Aşağıdakı hesablama hansı say sistemində doğrudur?
43x+12x=55x

A) 5
B) 10
C) 6 və yuxarı
D) 7
E) 5 və yuxarı


3. Bu skaner növündə kağız skanerin şəffaf şüşəsinin üzərinə sərilir və şüşənin altından keçən lazer şüası kağızdakı informasiyanı qəbul edir.
A) Flatbed
B) Overhead
C) Sheet-fed
D) Handheld
E) LED


4. Aşağıdakı alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində A və C dəyişənləri hansı qiyməti alacaq?


A) A=0, C=0
B) A=1, C=1
C) A=0, C=1
D) A=1, C=0
E) A=-1, C=0


5. a, b və s dəyişənlərinin hansı qiymətləri çap olunacaq?
a = 2
b = 3
while a + b <= 12:
    a = a + 1
b = b + 2
s = a + b
print (a, b, s)

A) 5 9 14
B) 9 5 14
C) 10 5 15
D) 5 10 15
E) 10 9 19


6. Əməliyyatın nəticəsi nə olacaq?
x = 589
y = 5
x = x // y
y = x % y
print(y, x)

A) 3 117
B) 1 117
C) 2 12
D) 2 17
E) 2 117


7. Token ring texnologiyasında hansı topologiyadan istifadə edilmişdir?
A) Halqa
B) İyerarxik
C) Ağacabənzər
D) Ümumşin
E) Ulduz


8. Faylın yolu verilmişdir:
C:Magistrinformatikamentiqdil.docx
Faylın yerini informatika kataloqundakı hedef kataloquna köçürdükdən sonra faylın yolu hansı şəkildə olar?

A) C: Magistrinformatikahedefmentiqdil.docx
B) C: Magistrinformatikahedef dil.docx
C) C: Magistrinformatika mentiqhedefdil.docx
D) C: Magistrinformatikadil.docx
E) C: Magistr hedef dil.docx


9. 1558 ədədinin 16-lıq say sistemində yazılışı necədir?
A) 5316
B) F216
C) 7B16
D) 6D16
E) CA116


10. Bal cədvəli verilənlər bazası təqdim olunmuşdur. Verilənlərin azalmaya görə nizamlanması nəticəsində Aysel adlı tələbə haqqında yazı (record) 2 sətir aşağı (4-cü sətrə) endi. Azalmaya görə nizamlanma hansı sahə üzrə aparılmışdır?


A) Sıra
B) Məntiq
C) İnformatika
D) Xarici dil
E) Yekun